Polityka prywatności serwisu Network Partners

www.networkpartners.pl

dalej jako: „Serwis”

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług networkpartners poprzez Serwis.
 • Administratorem danych osobowych jest: Network Partners Tomasz Machnicki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Gimnazjalna 20/2, KRS: 0000311203, posiadająca NIP: 9522055625 oraz REGON: 141535631. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail pod adresem: [biuro@networkpartners.pl]
 • Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest [Tomasz Machnicki] Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail pod adresem: biuro@networkpartners.pl
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Dane osobowe któregokolwiekntów przetwarzane są wyłącznie w celach prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Serwis, w tym w szczególności:
  • założenia konta Użytkownika,
  • realizacji zamówień,
  • kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
  • rozliczenia należności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz użytkownika,
  • marketingowych i promocyjnych.
 • Serwis przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania/dostawy,
  • adres email,
  • nr telefonu,
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Serwis.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione odpłatnie ani bezpłatnie osobom trzecim.
 • Dane osobowe podane podczas zakładania konta użytkownika, przetwarzane będą do czasu żądania usunięcia konta, dane przetwarzane w ramach realizacji zamówienia, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji, po zakończeniu korzystania z usług Administratora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług.
 • W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych będą one przetwarzane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 • Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania całkowitego usunięcia danych osobowych (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa);
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przeniesienia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane osobowe są przetwarzane są przez Administratora, na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia sprzeciwu.
 • Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres e-mail Administratora: [biuro@networkpartners.pl]
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się łącza do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis networkpartners. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem albo utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją.

W razie wątpliwości, co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji - nasze dane kontaktowe można znaleźć w zakładce - KONTAKT.